Related items

Matemātiskā stratēģija iespējām

Saturs

  matemātiskā stratēģija iespējām

  Show full item record Abstract Promocijas darbs ir autores oriģināls pētījums laika posmā bonuss, reģistrējoties binārām opcijām Darbs atspoguļo ieguvumus, ko dod IT lietojums matemātikas mācīšanā skolā, kas rosina skolēnu interesi par matemātiku un attīsta viņu matemātisko kompetenci.

  Pētījumā ir identificētas problēmas Latvijas izglītības sistēmā, kuras nosaka IT lietošanas nepieciešamību matemātikas mācīšanā skolās, ir aprakstīta un pamatota IT lietojuma metode, ir veikta skolas matemātikas stundās pielietojamo IT rīku analīze un ar konkrētiem piemēriem parādīts, kā IT rīki palīdz izprast Matemātiskās indukcijas metodes būtību, pierādījuma soļus, uzskatāmus modeļus, ģeometrisku interpretāciju un shēmu pielietojumu uzdevumu risināšanā, kā arī ir aprakstīta iespējamā atbalsta sistēma matemātikas skolotājiem IT lietojumam mācību procesā.

  The aim of the research is to consummate teaching of mathematics at schools in Latvia by promoting use of IT and creating support for teachers.

  matemātiskā stratēģija iespējām

  The research identifies the problems in educational system of Latvia what appoint to the necessity of using IT in teaching mathematics at schools. It describes and motivates the methods of the use of IT, analyzes IT tools what can be used in teaching mathematics. By describing the definite examples it also shows how IT tools help to understand the essence of the method of mathematical induction, steps of proving, matemātiskā stratēģija iespējām models, geometrical interpretations and use of schemes in solving the tasks.

  matemātiskā stratēģija iespējām

  It also deals with description of possible support system for teachers of mathematics in using IT in educational process.