Attēlu apstrāde, kuriem ir norādīta malu attiecība

Opciju jutības koeficienti, Z 6 aparātprogrammatūra

Informāciju par kameras pamata operācijām skatiet kameras piegādes komplektā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.

Akustiskā sistēma \

Lv 2 Satura rādītājs Izvēļņu pamācība 9 Noklusējuma iestatījumi Izvēlēties krāsu temp. G poga Atskaņošanas izvēlnes opcijas Atskaņošanas izvēlnē ir šādas opcijas: Opcija 0 Delete Dzēst 18 Playback folder Atskaņošanas tirdzniecības signālu būtība opciju jutības koeficienti Hide image Slēpt attēlu 19 Playback display options Atskaņošanas displeja opcijas 21 Copy image s Kopēt attēlu -us 21 A Skatīt arī Izvēļņu noklusējuma iestatījumu sarakstu skatiet 9.

Apraksts Dzēš visus attēlus, kas uzņemti atlasītajā datumā. Dzēš visus attēlus mapē, kas pašlaik atlasīta atskaņošanai. Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, varat izvēlēties karti, no kuras tiks izdzēsti attēli. Atskaņošanas laikā būs redzami attēli visās mapēs. Atskaņošanas laikā būs redzami tikai pašreizējā mapē esošie attēli. Slēptie attēli ir redzami tikai izvēlnē Hide image Slēpt attēluun tos var izdzēst, tikai formatējot atmiņas karti.

Atlasot šo opciju, tiks parādīts datumu saraksts. Lai slēptu atlasītajā datumā uzņemtos attēlus, iezīmējiet datumu un nospiediet 2. Atlasītie datumi tiek atzīmēti ar L; lai atklātu visus atlasītajā datumā uzņemtos attēlus, iezīmējiet tos un nospiediet 2. Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.

Atklājiet visus attēlus. D Aizsargātie un slēptie attēli Atklājot aizsargātu attēlu, tam tiks noņemta arī aizsardzība. Izvēļņu pamācība 19 20 Lai paslēptu vai atklātu atlasītos attēlus, veiciet tālāk aprakstītās opciju jutības koeficienti. Atlasītie attēli tiek atzīmēti ar R ikonu; lai atceltu atlasīto attēlu, iezīmējiet to un vēlreiz nospiediet W S. Turpiniet, kamēr ir atlasīti visi nepieciešamie attēli. W S poga 3 Nospiediet J. Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju, pēc tam nospiediet 2, lai atlasītu fotogrāfijas informācijas displeja opciju.

Līdzās atlasītajiem vienumiem parādās simbols L; lai atceltu atlasi, iezīmējiet vienumu un nospiediet 2. Lai atgrieztos atskaņošanas izvēlnē, nospiediet J.

Canon : Produkta rokasgrāmata : EOS R6 : RAW attēla apstrāde

Copy image s Kopēt attēlu -us G poga D atskaņošanas izvēlne Kopējiet attēlus no vienas atmiņas kartes citā. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes. Opcija Apraksts Select source Atlasīt avotu Izvēlieties karti, no kuras tiks kopēti attēli.

Select image s Atlasīt attēlu -us Atlasiet kopējamos attēlus. Select destination folder Atlasīt galamērķa mapi Atlasiet galamērķa mapi atlikušajā atmiņas kartē. Copy image s?

Ieteikumi {{count}}

Kopēt attēlu -us? Kopējiet atlasītos attēlus norādītajā galamērķī. Iezīmējiet opciju Select source Atlasīt avotu un nospiediet 2. Izvēļņu pamācība 21 22 2 Atlasiet avota karti. Iezīmējiet slotu, kurā atrodas karte, no kuras tiks kopēti attēli, un nospiediet J. Iezīmējiet opciju Select image s Atlasīt attēlu -us un nospiediet 2. Iezīmējiet mapi, kurā atrodas kopējamie attēli, un nospiediet 2. Iekams atlasīt atsevišķus attēlus vai atcelt to atlasi, varat atzīmēt kopēšanai paredzētajā mapē visus attēlus vai visus aizsargātos attēlus, izvēloties opciju Select all images Atlasīt visus attēlus vai Select protected images Atlasīt aizsargātos attēlus.

Lai kopēšanai atzīmētu tikai atsevišķi atlasītus attēlus, iekams sākt, izvēlieties opciju Deselect all Atcelt visu atlasi. Atlasītie attēli tiek marķēti ar L. Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J, lai pārietu uz 7.

binguru tirdzniecība

W S poga 7 Izvēlieties opciju Select destination folder Atlasīt galamērķa mapi. Iezīmējiet opciju Select destination folder Atlasīt galamērķa mapi un nospiediet 2. Izvēļņu pamācība 23 24 8 Atlasiet galamērķa mapi. Lai ievadītu mapes numuru, atlasiet opciju Select folder by number Atlasīt mapi pēc numuraievadiet numuru 0 31 un nospiediet J.

Ja mape ar atlasīto numuru neeksistē, tiks izveidota jauna mape. Lai izvēlētos mapi esošo mapju sarakstā, atlasiet opciju Select folder from list Atlasīt mapi no sarakstaiezīmējiet mapi un nospiediet J.

Automātiski optimāli pielāgojot seju apgaismojumu, var efektīvi koriģēt attēlus, kas uzņemti slīpā vai zibspuldzes apgaismojumā. Brīdinājums Kad iestatīta seju apgaismojuma pielāgošana Piemērota pielāgošana var nebūt iespējama dažās uzņemšanas situācijās, ja sejas nevar noteikt detalizēti un ja tās nav pārāk tumšas. Var palielināties troksnis.

Iezīmējiet opciju jutības koeficienti Copy image s? Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet opciju Yes Jā un nospiediet J.

cik jūs nopelnāt 2. mājā

Kad kopēšana ir pabeigta, vēlreiz nospiediet J, lai izietu. Iekams kopēt video, pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Ja galamērķa mape satur attēlu ar tādu pašu nosaukumu kā kopējamam attēlam, tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.

Atlasiet opciju Replace existing image Aizvietot esošo attēlulai aizvietotu šo attēlu ar kopējamo attēlu, vai atlasiet opciju Replace all Aizvietot visuslai aizvietotu visus esošos attēlus ar vienādiem nosaukumiem, neprasot tam apstiprinājumu. Lai turpinātu kopēšanu, neaizvietojot attēlu, atlasiet opciju Skip Izlaist vai izvēlieties opciju Cancel Atceltlai izietu, neturpinot attēlu kopēšanu. Galamērķa mapē esošie apslēptie un aizsargātie faili netiks aizvietoti.

Aizsardzības statuss tiek pārkopēts kopā ar attēliem, bet drukas atzīme 0 netiek kopēta. Nevar kopēt paslēptos attēlus. Izvēļņu opciju jutības koeficienti 25 26 Image Review Attēlu apskate G poga D atskaņošanas izvēlne Izvēlieties, vai pēc uzņemšanas attēli tiks nekavējoties automātiski parādīti ekrānā. Ja ir atlasīta opcija Off Izslēgtsattēlus var parādīt tikai, nospiežot K pogu.

After delete Pēc izdzēšanas G poga D atskaņošanas izvēlne Izvēlieties fotogrāfiju, kas tiks parādīta pēc attēla izdzēšanas.

Opciju kalkulators

Ja izdzēstais attēls bija pēdējais kadrs, tiks parādīta iepriekšējā fotogrāfija. Parāda iepriekšējo attēlu.

  1. Bitcoin kodols
  2. Opciju kalkulators - Swedbank
  3. Riska ierobežošanas pamatprincipi Delta dinamiskā riska ierobežošana.
  4. E‑M1 Mark II - Serviss un atbalsts - Olympus - Lejupielādes
  5. Lai aprēķinātu opcijas prēmijas lielumu Jums ir jāievada sekojoši dati: Current Price Tekošā cena — tā ir pamataktīva underlying asset cena attiecīgajā valūtā.

Ja izdzēstais attēls bija pirmais kadrs, tiks parādīts nākamais opciju jutības koeficienti. Ja lietotājs ritina uzņēmumus ierakstīšanas secībā, tiks parādīts nākamais attēls, kā to paredz opcija Show next Rādīt nākamo.

Ja lietotājs ritina uzņēmumus pretējā secībā, tiks parādīts iepriekšējais attēls, kā to paredz opcija Show previous Rādīt iepriekšējo. Ņemiet vērā, ka pati kamera uzņemšanas laikā jau ir pareizā orientācijā, tādēļ attēli netiek automātiski pagriezti attēlu apskates laikā. Opcija Apraksts Vertikālie portreta orientācijas attēli automātiski tiek pagriezti parādīšanai kameras ekrānā.

vai ir reāli nopelnīt naudu, izmantojot interneta darbības principus

Attēli, kas uzņemti ar vienumam Auto On Ieslēgts image rotation Automātiskā attēlu pagriešana 0 iestatītu opciju Off Izslēgtstiks parādīti horizontālā ainavas orientācijā.

Vertikālie portreta orientācijas attēli tiek parādīti horizontālā Off Izslēgts ainavas orientācijā.

Nikon | Download center | Z 6 aparātprogrammatūra

Slide show Slīdrāde G poga D atskaņošanas izvēlne Izveidojiet slīdrādi no pašreizējā atskaņošanas mapē esošajiem attēliem 0 Apslēptie attēli 0 19 netiek rādīti.

Izvēlieties parādītā attēla tipu kā Still images and movies Nekustīgi attēli un videoStill images only Tikai nekustīgi attēli vai Movies only Tikai video. Izvēlieties, cik ilgi tiks rādīts katrs attēls. Izvēļņu pamācība 27 28 Lai sāktu slīdrādi, iezīmējiet opciju Start Sākt un nospiediet J. Izvēlieties opciju Restart Restartētlai sāktu no sākuma, vai Exit Izietlai atgrieztos atskaņošanas izvēlnē. Mainiet vai apslēpiet parādīto fotogrāfijas informāciju tikai nekustīgiem attēliem. Pauzējiet slīdrādi.

Atlasiet opciju Restart Restartētlai atsāktu. Video atskaņošanas laikā nospiediet X Tlai palielinātu skaļumu, nospiediet W Slai to samazinātu. Pabeidz slīdrādi un atgriežas atskaņošanas izvēlnē. Pabeidz slīdrādi un iziet uz atskaņošanas režīmu.

RAW attēla apstrāde

Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Izvēļņu pamācība 29 30 C Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne: fotogrāfiju uzņemšanas opcijas Opciju jutības koeficienti parādītu fotogrāfiju uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet C fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes cilni.

Storage folder Glabātavas mape Izvēlieties mapi, kurā tiks uzglabāti nākamie attēli. Visi binārie roboti atlasīšana pēc mapes numura G poga C fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne 1 Izvēlieties opciju Select folder by number Atlasīt mapi pēc numura. Iezīmējiet opciju Select folder by number Atlasīt mapi pēc numura un nospiediet 2.