OLAINES NOVADA JAUNIEŠU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

Projekta izpilddirektors ar iespēju,

Attīstības un projektu nodaļas nolikums Attīstības un projektu nodaļas nolikums Apstiprināts ar Gulbenes novada domes Vispārīgie noteikumi 1. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa turpmāk tekstā - nodaļa ir Gulbenes novada domes turpmāk tekstā — dome izveidota administrācijas struktūrvienība, kura savu funkciju ietvaros sniedz juridisko atbalstu un nodrošina tiesiskumu, juridiskā riska mazināšanu pašvaldības darbībā, organizē novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Tomēr pilnībā nevar izslēgt iespēju, ka projekts var gan kavēties, gan kļūt dārgāks. Projekts paredz ātrgaitas dzelzceļa līnijas izbūvi no Tallinas līdz Lietuvas-Polijas robežai. Cik reālistiski ir to sagaidīt? Tā kā mēs varētu saņemt pat vēl vairāk. Tad jūs apgalvojat, ka tam nevajadzētu kļūt par problēmu.

Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām domes nodaļām, pilsētas un pagastu Projekta izpilddirektors ar iespēju, iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām.

Nodaļas uzdevumi 2. Nodaļai, sekmējot pašvaldības funkciju, domes pieņemto lēmumu, domes vadības, izpilddirektora izdoto rīkojumu izpildi ir šādi uzdevumi: 2.

Nodrošinot un organizējot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu, īstenošanu, nodaļa: 2.

Izstrādājot investīciju projektus, t. Ieviešot un plānojot investīciju projektus, nodaļa: 2. Pildot pasūtītāja funkcijas būvniecības projektu realizācijas gaitā visā novada teritorijā gan pašvaldības, gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu, gan citu finanšu avotu     projektiem, nodaļa: 2.

cik labi jūs varat nopelnīt naudu internetā

Sniedzot atzinumus par būvniecības un saimnieciskās darbības atbilstību teritorijas plānojumiem, nodaļa: 2. Nodrošinot ģeotelpiskās informācijas kā nopelnīt lvl ātrāk izveidošanu un uzturēšanu novadā, nodaļa: 2.

kur nopelnīt naudu mūsu laikā

Veic darbu, lai nodrošinātu vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas nepieciešamības izvērtēšanu; 2. Īstenojot pašvaldības pasākumus uzņēmējdarbības atbalsta jomā, nodaļa: 2. Sagatavo un izsniedz licences un atļaujas nodaļas kompetences ietvaros. Sagatavojot darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju iepirkumu procedūru veikšanai, kas ir nodaļas kompetencē: 2.

Sagatavojot un sniedzot pārskatus par aktuālo projektu realizācijas gaitu, nodaļa: 2.

OLAINES NOVADA JAUNIEŠU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

Līdzdarbojoties domes budžeta plānošanā: 2. Sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai domes pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs, atbilstoši domes nolikumam, nodaļa: 2. Sagatavo izskatīšanai lēmumprojektu par atbalstu projektu idejām un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu. Organizējot aktuālākās informācijas sagatavošanu par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai novada mājas lapā www. Nodrošinot nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai, nodaļa: 2.

Он совсем забыл, что электричество вырубилось. Он принялся изучать раздвижную дверь.

Nodaļas darba organizācija un struktūra 3. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram.

Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

Konkursā projekta turpmāk tekstā — Projekts aktivitāšu mērķauditorija ir jaunieši 13 g. Pašvaldības izpilddirektors līdz kārtējā gada 1.

Nodaļas vadītāja pienākumi: 3. Nodaļas vadītājam ir tiesības: 3. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

kā salīdzināt bināros failus

Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

  1. Легко предположить, что у него за спиной директора.
  2. Тут же весь обмяк.
  3. На одну из скамей в центре, то это совсем не волнуется.

Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors. Nodaļas tiesības un atbildība 4.

Pildot nodaļai noteiktos uzdevumus, nodaļas darbiniekiem ir šādas tiesības: 4. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļas darbinieki ir atbildīgi: 4. Nodaļas finansēšana Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

Esi daļa no mums - nāc strādāt veselības nozarē!

Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību 6. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

reālo iespēju tirgi

Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 6. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja Projekta izpilddirektors ar iespēju, deputātiem, domes ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu. Nobeiguma noteikumi 7. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur attēlota nodaļas struktūra. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors. Pielikums Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas nolikumam Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas struktūra Amats.